Diyetisyen Özlem Bayrak

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, Dyt. Özlem Bayrak olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verilen İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Yasal mevzuat kapsamında diyetisyen danışan ilişkisinin kurulması, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, T.C. Kimlik Numarası telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kan grubu, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde iletişim, bilgi verme ve benzer süreçler nedeniyle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece çalışma ekibimiz dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlıklı beslenme hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda tarafımızın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Hakları

  • Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesi gereği bize başvurmanız halinde kişisel verileriniz ile ilgili;
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

//Galeri//

Foto Galeri